Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Deklaracja dostępności www

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. Data publikacji strony internetowej: 2009-11-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona posiada możliwość powiększenia wielkości liter.
  • Dokumenty PDF powstały na podstawie przygotowanych dokumentów z edytorów tekstu (brak odpowiedniej struktury nagłówkowej dokumentów) lub są skanami dokumentów.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Na stronie nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia:

  • Strona nie posiada kontrastu (czarne tło, żółte litery)/
  • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe Systemu BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie posiadają następujące ułatwienia:

  • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mateusz Jastrzębski, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 554 50 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie (wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia) oraz zawiadamia kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w przypadku gdyby wiązało się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie znajduje się przy ulicy Plac Dworcowy 5. Przy GOK Gogolin znajdują się prawidłowo oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do drzwi głównych prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy głównym deptaku. Wejście do GOK Gogolin jest bez przeszkód architektonicznych, dostosowane  dla osób niepełnosprawnych, na poziomie chodnika zewnętrznego. Na parterze budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się na I piętro.

Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

Pracownik Centrum Informacji Turystycznej przy GOK Gogolin posługuje się językiem migowym.

Deklaracja dostępności

Zajęcia w GOK

Najbliższe wydarzenia

Polub nas na Facebooku!

BIP

 

bip m

 

 

 

 

epuap

Wyszukaj na stronie

Realizowane projekty

Logo NCK Visegrad Fund logo 182 logo mkidn kolor logo dom kultury plus euroregion pradziadedukoBardzo Młoda Kultura
Początek strony /*====== Moduł dostępności ======*/